OGŁOSZENIE!

W związku z nieprzestrzeganiem przez rodziców procedur i regulaminu obowiązującego w Bajkowym Przedszkolu przypominamy, iż wszyscy rodzice przed rozpoczęciem przyprowadzania dziecka do Bajkowego Przedszkola podpisali wymagane oświadczenia o zapoznaniu się z obecnie panującymi  wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie wytycznych GIS, w których m.in jest zapis o godzinach pracy placówki w trakcie trwania pandemii. Jednocześnie informujemy, że nie przestrzeganie w/w procedur i regulaminów może skutkować wypowiedzeniem umowy zawartej pomiędzy Bajkowym Przedszkolem a Rodzicami dziecka. 

Bajkowe przedszkole - wiadomości

wiadomości